ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

spoločnosti MED-ART, spol. s r.o., so sídlom Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, Slovensko, IČO 34113924,  zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 21831/N ( ďalej len „MED-ART“).

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používateľov našich služieb prevádzkovaných na našich jednotlivých online weboch www.med-art.sk, www.somfarmaceut.sk, www.stream.med-art.sk, www.seminare.med-art.sk, prezenčných seminároch, webinároch, ako aj na čitateľov našich printových titulov, pokiaľ spracúvame ich osobné údaje napr. v súvislosti so súťažami, ktoré organizujeme.

Taktiež spracúvame osobné údaje za účelom zasielania pravidelného mailového newslettera a iných elektronických správ alebo telefonickej komunikácie, prípadne sms komunikácie s marketingovými informáciami.

Plne si uvedomujeme naše záväzky voči vám, ktoré nám vyplávajú z ustanovení právnych predpisov regulujúcich vaše súkromie a ochranu vašich osobných údajov, preto k ochrane vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne.  Spracovanie osobných údajov Používateľov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“).

Na účely tejto informácie sa nasledujúcimi pojmami rozumie:

 

Registrovaným používateľom – osoba, ktorá má na stránke www.med-art.sk, www.somfarmaceut.sk, www.stream.med-art.sk, www.seminare.med-art.sk založený používateľský účet, a to bez ohľadu na to, či využila ponúkané služby alebo nie.

Neregistrovaným používateľom – osoba, ktorá navštívila stránky  www.med-art.sk, www.somfarmaceut.sk,

Používateľom zelenej linky – osoba, ktorá uskutočnila telefonický hovor s operátorom zelenej linky prevádzkovanej spoločnosťou MED-ART, spol. s r.o. .

Používateľom – spoločne Registrovaní používatelia, Neregistrovaní používatelia a Používatelia zelenej linky.

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácii o tom, kto, prečo, ako spracúva vaše osobné údaje, komu sú vaše osobné údaje poskytované, aké máte práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona, ako ich môžete uplatniť.

 1. Kto spravuje osobné údaje používateľov ,
 2. Dôvod spracovania osobných údajov používateľov, ktoré spracúva MED-ART,
 3. Zoznam alebo okruh príjemcov a sprostredkovateľov, ktorým môžu byť používateľove osobné údaje poskytnuté,
 4. Doba uchovávania osobných údajov,
 5. Informácie o právach používateľov a spôsobe, akým ich môžete uplatniť,

  

 

 

 1. Prevádzkovateľ: MED-ART, spol. s r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 
Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, SR
IČO: 34 113 924, IČ DPH: SK2020411085, 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 21831/N.

Kontaktné údaje:  sekretariat@med-art.sk .

 1. Informácia o osobných údajoch používateľov spracúvaných zo strany prevádzkovateľa

 

2.1 Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje používateľov, s nasledovným účelom a na základe uvedeného právneho základu a rozsahu:

Účel

Právny základ

Kategórie používateľov

Kategórie osobných údajov

z akého dôvodu Vaše osobné údaje spracúvame?

na základe čoho Vaše osobné údaje spracúvame?

koho osobné údaje spracúvame?

aké osobné údaje spracúvame?

(A) splnenie zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva

osobitné zákony (najmä zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o účtovníctve)

 • obchodní partneri
 • identifikačné údaje obchodného partnera (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);
 • emailová adresa;
 • informácie o dodávaných tovaroch a službách;

Poznámka (vysvetlenie): Za účelom splnenia našich zákonných povinností v oblastí daní a účtovníctva (fakturácia, vedenie účtovníctva) spracúvame osobné údaje našich obchodných partnerov.

(B) evidencia prijatej a odoslanej pošty

osobitné zákony (najmä zákon o archívoch a registratúrach, zákon o e-Governmente)

 • prijímatelia a odosielatelia pošty
 •  meno a adresa prijímateľa a odosielateľa pošty

Poznámka (vysvetlenie): Za účelom splnenia našich zákonných povinností v oblastí vedenia prijatej a odoslanej korešpondencie spracúvame osobné údaje prijímateľov a odosielateľov pošty.

(C) uzatváranie a plnenie zmlúv s obchodnými partnermi (vrátane autorov publikácií a prednášajúcich na seminároch)

zmluva medzi Prevádzkovateľom a obchodným partnerom

 • obchodní partneri
 • identifikačné údaje obchodného partnera (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);
 • informácie o dodávaných tovaroch a službách;
 • adresa pre doručenie;
 • emailová adresa;
 • telefonický kontakt;
 • číslo bankového účtu;
 • prípadné ďalšie údaje potrebné na plnenie zmluvy

Poznámka (vysvetlenie): Ak ste osobou, ktorá si u nás objednala tovary alebo služby alebo sme si u Vás my objednali tovary alebo služby, spracúvame Vaše osobné údaje na podklade zmluvy uzatvorenej s Vami.

 (D) marketing produktov a služieb Prevádzkovateľa vo forme zasielania marketingových materiálov existujúcim a bývalým obchodným partnerom

oprávnený záujem (priamy marketing)

 • súčasní alebo minulí obchodní partneri
 • identifikačné údaje obchodného partnera (najmä meno, priezvisko, adresa miesta podnikania);
 • informácie o dodávaných tovaroch a službách;
 • emailová adresa;
 • telefónne číslo

Poznámka (vysvetlenie): Za účelom priameho marketingu kontaktujeme našich aktuálnych a minulých obchodných partnerov, najčastejšie ohľadom noviniek v poskytovaní našich služieb. V prípade namietania osobné údaje na tento účel ďalej nespracúvame.   

(E) propagácia Prevádzkovateľa, jeho podujatí a podujatí, na ktorých sa zúčastnil, prostredníctvom sociálnych sietí

oprávnený záujem (priamy marketing)

 • účastníci podujatí Prevádzkovateľa a podujatí, na ktorých sa Prevádzkovateľ zúčastnil
 • podobizeň

Poznámka (vysvetlenie): V rámci prezentácie Prevádzkovateľa na verejnosti prostredníctvom sociálnych sietí zverejňujeme fotografie (a iné audiovizuálne materiály) z našich podujatí resp. podujatí, na ktorých sme sa zúčastnili. Uvedené realizujeme za účelom zlepšenia vnímania našej organizácie zo strany verejnosti. V prípade namietania osobné údaje na tento účel ďalej nespracúvame.

(F) marketing vlastných služieb prostredníctvom telefonátov osobám, ktoré neboli v predchádzajúcom obchodnom vzťahu s Prevádzkovateľom

oprávnený záujem (priamy marketing)

 • potenciálni obchodní partneri
 • identifikačné údaje obchodného partnera (najmä meno, priezvisko, adresa miesta podnikania);
 • telefónne číslo

Poznámka (vysvetlenie): Za účelom priameho marketingu telefonicky kontaktujeme potenciálnych obchodných partnerov (t.j. subjekty, pri ktorých existuje predpoklad, že budú mať záujem o naše služby), najčastejšie ohľadom noviniek v poskytovaní našich služieb. Kontaktné údaje na potenciálnych obchodných partnerov získavame z verejne dostupných zdrojov. V prípade namietania potenciálnych obchodných partnerov ďalej nekontaktujeme.

(G) marketing vlastných služieb prostredníctvom listov osobám, ktoré neboli v predchádzajúcom obchodnom vzťahu s Prevádzkovateľom

oprávnený záujem (priamy marketing)

 • potenciálni obchodní partneri
 • identifikačné údaje obchodného partnera (najmä meno, priezvisko, adresa miesta podnikania)
 • emailová adresa;

Poznámka (vysvetlenie): Za účelom priameho marketingu kontaktujeme potenciálnych obchodných partnerov (t.j. subjekty, pri ktorých existuje predpoklad, že budú mať záujem o naše služby) formou listu, a to najčastejšie ohľadom noviniek v poskytovaní našich služieb. Kontaktné údaje na potenciálnych obchodných partnerov získavame z verejne dostupných zdrojov. V prípade namietania potenciálnych obchodných partnerov ďalej nekontaktujeme.

(H) komunikácia s kontaktnými osobami obchodných partnerov

oprávnený záujem

 • kontaktné osoby obchodných partnerov
 • meno, priezvisko;
 • pozícia;
 • spoločnosť, v ktorej kontaktná osoba pôsobí;
 • kontaktné údaje (email, telefónne číslo)

Poznámka (vysvetlenie): Našimi zmluvnými partnermi sú väčšinou právnické osoby, s ktorými komunikujeme prostredníctvom tzv. kontaktných osôb. Na účely tejto komunikácie potrebujeme spracúvať osobné údaje týchto kontaktných osôb.

(I) vymáhanie oprávnených nárokov

oprávnený záujem

 • súčasní alebo minulí obchodní partneri;
 • kontaktné osoby obchodných partnerov
 • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);
 • informácie o dodávaných tovaroch a službách

Poznámka (vysvetlenie): V prípade nesplnenia Vašich zmluvných povinností sme  nútení naše oprávnené nároky vymáhať. Za týmto účelom je v nevyhnutnej miere potrebné spracúvať Vaše osobné údaje.

(J) využívanie sociálnych sietí za účelom marketingu

oprávnený záujem (priamy marketing)

 • používatelia sociálnych sietí
 • podľa nastavenia sociálnej siete a osobných údajov, ktoré v nej používateľ uviedol

Poznámka (vysvetlenie): Prevádzkovateľ využíva pri svojej činnosti aj sociálne siete, ktoré môžu pri Vašej návšteve spracovať Vaše osobné údaje. Rozsah spracúvania osobných údajov je možné stanoviť v nastaveniach pri používaní konkrétnej sociálnej siete.

(K) registrácia na portáloch

súhlas

 • osoby registrované na portáloch
 • identifikačné údaje registrovanej osoby (najmä meno, priezvisko, titul);
 • emailová adresa;
 • telefónne číslo

Poznámka (vysvetlenie): V prípade registrácie na našich portáloch spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu.

(L) záznamy zo zasadnutí riadiacich orgánov spoločnosti Prevádzkovateľa

osobitný zákon (Obchodný zákonník)

 • spoločníci;
 • štatutárne orgány;
 • iné osoby zúčastňujúce sa na zasadnutiach riadiacich orgánov
 • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, titul)

Poznámka (vysvetlenie): Pri vyhotovovaní záznamov zo zasadnutí riadiacich orgánov spracúvame osobné údaje na základe osobitného zákona.

 

 1. Kategórie príjemcov osobných údajov

 

3.1. Prevádzkovateľ osobné údaje používateľov poskytuje nasledovným kategóriám príjemcov:

 • poskytovateľ účtovných služieb, ktorý prevádzkovateľovi spravuje účtovníctvo a mzdovú agendu (účel A);
 • daňový úrad (účel A);
 • audítorská spoločnosť vykonávajúca audit pre prevádzkovateľa (účel A);
 • poskytovateľ doručovacích služieb (účel B, C);
 • poskytovateľ služieb vyhľadávania vo verejne dostupných zdrojoch (účel C);
 • dodávatelia podnikového informačného systému a CRM (účel C, K);
 • poskytovateľ cloudových služieb (účel C, K);
 • dodávateľ portálovej technológie (účel C, K);
 • poskytovateľ IT podpory (účel C, K);
 • externá spoločnosť kontaktujúca obchodných partnerov s marketingovými ponukami (účel D, F, G, H);
 • poskytovatelia sociálnych sietí (účel E, J);
 • advokát, súd, exekútor (účel I);
 • iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava.

3.2. Osobné údaje budú príjemcom poskytované len v nevyhnutnej miere na realizáciu daného účelu.

3.3. V prípade, ak máte ako používateľ záujem informovať sa o konkrétnom príjemcovi a rozsahu osobných údajov, ktoré sú tomuto príjemcovi poskytované, môžete sa so svojou žiadosťou obrátiť na: sekretariat@med-art.sk

3.4.  Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje prenášať do tretej krajiny (mimo Európskej únie). Výnimku tvorí prípad, ak prevádzkovateľ využije služby sociálnej siete, ktorá má sídlo v USA.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

 

4.1. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe osobitného zákona, budú uchovávané po dobu, ktorú vyžaduje príslušný osobitný zákon.

4.2. Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na zmluve, spracúvame Vaše osobné údaje po dobu trvania zmluvy a navyše po dobu uplynutia premlčacej lehoty posledného, do úvahy prichádzajúceho zmluvného nároku.

4.3. Osobné údaje na marketingové účely spracúvame najdlhšie po dobu trvania 5 rokov od posledného kontaktu s Vami. Marketingové hovory archivujeme najdlhšie po dobu 2 rokov od ich realizácie.

4.4. Osobné údaje na účely komunikácie s obchodným partnerom a na účely vymáhania našich oprávnených nárokov sú spracúvané po dobu, po ktorú je spracúvanie na uvedený účel potrebné (najdlhšie po dobu premlčania týchto nárokov).

4.5. Osobné údaje, ktoré sú spracúvané na základe súhlasu, budú spracúvané do odvolania súhlasu. Udelený súhlas na spracovanie osobných údajov ste oprávnený kedykoľvek odvolať.

4.6.  Na základe Vašej žiadosti Vám prostredníctvom Poverenej osoby poskytneme akékoľvek bližšie informácie o dobe, počas ktorej uchovávame Vaše osobné údaje.

 1. Informácie o právach používateľov a spôsobe, akým ich môžete uplatniť

 

5.1. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vami poskytnutého súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

5.2. V zmysle čl. 15 GDPR máte právo získať prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracovávame v rozsahu

 • vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané,
 • prístup k Vašim osobným údajom a ďalším informáciám,
 • poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúva,
 • informácie o primeraných zárukách, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

V prípade opätovnej žiadosti o kópiu prevádzkovateľ môže účtovať primeraný poplatok.

5.3. V zmysle čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Vašej žiadosti o opravu osobných údajov sme povinní vyhovieť bez zbytočného odkladu.

5.4. Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR

 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • odvolali ste súhlas so spracúvaním,
 • využili ste právo namietať a prevádzkovateľ mu vyhovel,
 • Vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • ide o právnu povinnosť prevádzkovateľa vymazať vaše údaje,
 • vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

5.5. V prípade existencie niektorého z dôvodov v zmysle čl. 18 ods. 1 GDPR máte právo požadovať obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov. Žiadať obmedzenie spracúvania Vašich údajov môžete:

 • ak ste u prevádzkovateľa napadli správnosť osobných údajov,
 • ak spracúvanie, ktoré prevádzkovateľ vykonáva je protizákonné a namiesto vymazania žiadate obmedzenie ich použitia,
 • ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • ak ste využili právo namietať a osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je verejný záujem alebo oprávnený záujem,
 • spracúvanie je obmedzené po určitú nevyhnutnú dobu, ktorá závisí od konkrétnej situácie, napr. kým prevádzkovateľ neoverí správnosť.

 

5.6. Za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Na základe Vašej žiadosti sme povinní umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Vašu žiadosť o prenos osobných údajov odmietnuť.

 

5.7. V zmysle čl. 21 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe, ktorým je verejný záujem alebo oprávnený záujem alebo ak dochádza k profilovaniu založenému na verejnom záujme alebo oprávnenom záujme. V takomto prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

5.8. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvane nesprávne alebo nezákonne, kedykoľvek môžete podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

ZOZNAM COOKIES

Elementor

Štatistické (anonymné)

Použitie

Elementor používame na tvorba obsahu. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Štatistické (anonymné)

Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia
Uchovávať vykonané akcie na webových stránkach

Google Analytics

Štatistické

Použitie

Google Analytics používame na štatistiky webových stránok. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Analyticssvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Štatistické

Meno
Expirácia
6 mesiacov
Funkcia
Uchovávať použité kľúčové slovo a nástroj vyhľadávania
Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia
Uchovávať výpočet dní a času do nákupu
Meno
Expirácia
30 minút
Funkcia
Uchovávať čas návštevy
Meno
Expirácia
2 roky
Funkcia
Uchovávať a počítať zobrazenie stránok
Meno
Expirácia
1 rok
Funkcia
Uchovávať a počítať zobrazenie stránok

WordPress

Funkčné, nutné

Použitie

WordPress používame na vývoj webových stránok. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Funkčné, nutné

Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Získať informácie o tom, či je možné umiestniť súbory cookie
Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia
Uchovávať používateľské predvoľby
Meno
Expirácia
1 rok
Funkcia
Uchovávať používateľské predvoľby
Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia
Uchovávať prihlásených používateľov
Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Uchovávať podrobnosti o prehliadači
Meno
Expirácia
trvalé
Funkcia
Uchovávať používateľské predvoľby

Complianz

Funkčné, nutné

Použitie

Complianz používame na správa súhlasu so súbormi cookie. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Complianzsvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Funkčné, nutné

Meno
Expirácia
365 dní
Funkcia
Uchovávať predvoľby súhlasu so súbormi cookie
Meno
Expirácia
365 dní
Funkcia
Uchovávať ID prijatých zásad súborov cookie
Meno
Expirácia
365 dní
Funkcia
Uchovávať predvoľby súhlasu so súbormi cookie
Meno
Expirácia
365 dní
Funkcia
Uchovávať predvoľby súhlasu so súbormi cookie
Meno
Expirácia
365 dní
Funkcia
Uchovávať predvoľby súhlasu so súbormi cookie
Meno
Expirácia
365 dní
Funkcia
Uchovávať predvoľby súhlasu so súbormi cookie
Meno
Expirácia
365 dní
Funkcia
Uchovávať informácie o tom, že bol banner cookie zatvorený

Google Maps

Marketingové

Použitie

Google Maps používame na zobrazenie máp. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Mapssvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketingové

Meno
Expirácia
vyprší okamžite
Funkcia
Získať IP adresu

YouTube

Marketingové

Použitie

YouTube používame na zobrazenie videa. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si YouTubesvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketingové

Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Uchovávať údaje o polohe
Meno
Expirácia
6 mesiacov
Funkcia
Zaistiť zobrazovanie reklám alebo opätovné zacielenie
Meno
Expirácia
relácia
Funkcia
Ukladať a sledovať interakcie
Meno
Expirácia
8 mesiacov
Funkcia
Uchovávať používateľské predvoľby

Google Fonts

Marketingové

Použitie

Google Fonts používame na zobrazenie webfontov. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Fontssvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketingové

Meno
Expirácia
vyprší okamžite
Funkcia
Získať IP adresu

Rôzne

Účel čakajúceho vyšetrovania

Použitie

Zdieľanie údajov

Zdieľanie údajov prebieha vyšetrovanie

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
buxus_medart_live
Expirácia
Funkcia
Meno
aam-subject
Expirácia
Funkcia
Meno
_fbp
Expirácia
Funkcia
Meno
Expirácia
Funkcia
Meno
_sk_
Expirácia
Funkcia
Meno
cms_admin_user_id
Expirácia
Funkcia
Meno
cms_passhash
Expirácia
Funkcia
Meno
loglevel
Expirácia
Funkcia
Meno
cmplz_consenttype
Expirácia
365 dní
Funkcia
Meno
lastExternalReferrerTime
Expirácia
Funkcia
Meno
lastExternalReferrer
Expirácia
Funkcia
Meno
cmplz_cookie_data
Expirácia
365 dní
Funkcia