Registrácia nového klienta

Pred pokračovaním procesu registrácie je potrebný súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Med-ART. Prosím prečítajte si ich, doplňte potrebné údaje, zakliknutím vyjadrite svoj súhlas a odošlite ich. Následne bude pokračovať registrácia.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI
MED – ART, spol. s r.o. TYP A platné od 01.03.2020

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia všetky právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou MED – ART, spol. s r.o., so sídlom Hornočermánska 4, 949 01 Nitra, IČO: 34 113 924, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 21831/N (ďalej len „Predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim v rámci jeho predmetu podnikania, ktoré vzniknú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2 Na účely týchto VOP a zmluvných vzťahov, kde jedným z účastníkov je Predávajúci sa rozumie:

a) Zmluvou – všetky druhy a typy zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru v rámci predmetu podnikania Predávajúceho; Zmluvou sa rozumie písomná a aj ústna zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami; pokiaľ nie je upravené v týchto VOP inak, je Zmluva vždy uzatvorená a riadi sa týmito VOP a príslušnými ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) a zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“);

b) Kupujúcim – každá osoba, ktorá uzatvorila s Predávajúcim Zmluvu. Predávajúci má právo požadovať od každej osoby, ktorá s ním chce uzatvoriť Zmluvu, predloženie overených kópií povolení na výkon podnikateľskej činnosti podľa ObZ ako aj podľa osobitných zákonov. V prípade, že požadované povolenia nebudú predložené, má Predávajúci právo odmietnuť dodávanie tovaru osobe, ktorá požadované povolenia nepredložila;

c) Dňom dodania – deň dodania uvedený v potvrdenom Dodacom liste zo strany Kupujúceho;

d) Miestom dodania – je miesto dodania tovaru určené Kupujúcim;

e) Kúpnou cenou – cena dodaného tovaru v zmysle platného cenníka Predávajúceho; Kúpna cena je uvedená bez DPH a bude k nej pripočítaná zákonná výška DPH v zmysle účinného zákona o DPH.

2. SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU A UZATVORENIE ZMLUVY

2.1 Kupujúci si objedná tovar prostredníctvom písomnej objednávky v listinnej podobe, písomnej objednávky zaslanej faxom, elektronickej objednávky alebo telefonickej podpory Predávajúceho (ďalej iba „Objednávka“). Objednávka sa považuje za prijatú buď:

a) okamihom potvrdenia objednávky Predávajúcim, resp. okamihom potvrdenia vykonaným pracovníkom Predávajúceho prostredníctvom telefonickej podpory Predávajúceho, alebo

b) konkludentne, tzn. dodaním objednaného tovaru Predávajúcim do Miesta určenia.

2.2 Kupujúci je oprávnený odvolať objednávku len v prípade, že toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako bude objednaný tovar pripravený na odoslanie.

2.3 Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom dodania objednaného tovaru a potvrdením dodania tovaru zo strany Kupujúceho jeho podpisom na dodacom liste.

2.4 Predávajúci v prípade telefonickej objednávky vykonáva a uchováva audiozáznam telefonickej objednávky za účelom skvalitňovania služieb Predávajúceho, ako aj za účelom kontroly objednávky v rámci reklamačného konania. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s vykonávaním a uchovávaním audiozáznamu telefonickej objednávky za účelom skvalitňovania služieb Predávajúceho, ako aj za účelom kontroly objednávky v rámci reklamačného konania. Osoba poverená Kupujúcim vykonaním telefonickej objednávky vyjadruje svoj súhlas s vykonaním a uchovaním audiozáznamu telefonickej objednávky. V rámci telefonickej objednávky nie sú spracúvané a uchovávané osobné údaje fyzických osôb, ktoré realizujú telefonickú objednávku. O tomto ustanovení je Kupujúci povinný informovať osoby, ktoré poveril, alebo poverí vykonávaním telefonických objednávok.

3. VŠEOBECNÉ PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Kupujúci je povinný za objednaný a dodaný tovar riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej vo vystavenej faktúre Predávajúcim, pokiaľ Predávajúci jednostranne nerozhodne o inom termíne splatnosti.

3.2 Za deň uskutočnenia platby sa pre potreby Zmluvy a týchto VOP považuje deň, kedy bola príslušná suma pripísaná na účet Predávajúceho, alebo uhradená do pokladne Predávajúceho v hotovosti, resp. k rukám osoby vykonávajúcej dodanie tovaru v hotovosti. Ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou akejkoľvek platby za dodaný tovar, prináleží Predávajúcemu úrok z omeškania v zmysle ustanovení § 369 Obchodného zákonníka, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Týmto nie sú dotknuté iné nároky Predávajúceho z titulu uvedeného omeškania, najmä nároku na náhradu škody.

3.3 V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny v zmysle Zmluvy alebo týchto VOP, je Predávajúci oprávnený zaslať Kupujúcemu upomienku, ktorá bude spoplatnená sumou 3,- EUR (slovom tri eur) vrátane DPH. Túto spoplatnenú upomienku vyfakturuje Predávajúci Kupujúcemu v zmysle týchto VOP so splatnosťou faktúry. V prípade neuhradenia tohto záväzku zo strany Kupujúceho v dodatočne určenej lehote v zmysle zaslanej upomienky podľa tohto článku, je Predávajúci oprávnený zaslať Kupujúcemu ďalšiu upomienku, ktorá bude spoplatnená sumou 10,- EUR (desať eur) vrátane DPH. Túto ďalšiu spoplatnenú upomienku vyfakturuje Predávajúci Kupujúcemu v zmysle týchto VOP so splatnosťou faktúry.

3.4 Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam, ktoré má Predávajúci voči Kupujúcemu.

3.5 V prípade nedodržania týchto VOP alebo vystavených faktúr Predávajúceho zo strany Kupujúceho, je Predávajúci jednostranne oprávnený dočasne pozastaviť alebo prerušiť dodávky tovaru Kupujúcemu. V prípade nedodržania Predávajúcim určených lehôt splatnosti zo strany Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený:

a) jednostranne rozhodnúť o inej lehote splatnosti,

b) o dodávke tovaru Kupujúcemu na priamu platbu, tzn. na hotovosť,

c) o prerušení alebo pozastavení dodávok tovaru.

V takomto prípade nemá Kupujúci nárok na Dodanie objednaného tovaru a ani nárok na náhradu škody, ktorá mu mohla vzniknúť v dôsledku postupu Predávajúceho v zmysle predchádzajúcej vety.

4. DODANIE TOVARU

4.1 Dodanie tovaru v zmysle prijatej Objednávky Predávajúcim vykoná Predávajúci svojou vlastnou prepravou do Miesta dodania.

4.2 Náklady spojené s dopravou alebo s Dodaním tovaru znáša Predávajúci, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4.3 Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvale pozastaviť predaj určitého druhu tovaru a to aj v prípade, že Kupujúcemu potvrdil objednávku vzťahujúcu sa na tento tovar. Týmto Kupujúcemu nevzniká nárok na náhradu škody.

4.4 Predávajúci je oprávnený určiť Kupujúcemu minimálny alebo maximálny možný odber tovaru alebo určitého druhu tovaru.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

5.1 Predávajúci je povinný dodať v zmysle týchto VOP a Zákona objednaný tovar Kupujúcemu. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na prípady uvedené v bode 3.5 alebo 4.3 týchto VOP alebo pokiaľ tovar nie je dostupný u Predávajúceho.

5.2 Kupujúci je povinný v Deň dodania prevziať tovar a uhradiť kúpnu cenu v zmysle platobných podmienok určených Predávajúcim, pokiaľ Predávajúci neurčí inak. Spolu s dodaním tovaru Predávajúci odovzdá Kupujúcemu vystavenú faktúru alebo dodací list. Kupujúci je povinný vlastnoručne svojím podpisom a pečiatkou potvrdiť prevzatie doručenej faktúry alebo na dodacom liste prijatie dodaného tovaru.

5.3 Dodaním tovaru prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho.

5.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Kupujúci poruší čo i len jednu z povinností uvedených v bode 5.2 týchto VOP.

6. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA

6.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru výlučne úhradou kúpnej ceny v plnej výške, s výnimkou tovaru, ktorý je potravinou v zmysle príslušných právnych predpisov. V prípade tovaru, ktorý je potravinou v zmysle príslušných právnych predpisov, nadobudne Kupujúci vlastnícke právo okamihom prevzatia potraviny od Predávajúceho.

6.2 V prípade,

a) ak Kupujúci nedodrží dohodnuté platobné podmienky,

b) alebo ak na Kupujúceho bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie,

c) alebo ak Kupujúci vstúpi do likvidácie,

pričom nebude úplne zaplatená kúpna cena, zaniká právo Kupujúceho predať alebo iným spôsobom scudziť tovar, ktorého vlastníkom je Predávajúci, akýmkoľvek tretím osobám a je povinný bezodkladne tovar vrátiť Predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený prevziať tovar do svojej dispozície a Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku nevyhnutné a potrebnú súčinnosť. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto skutočnosti majú účinok okamžitého odstúpenia od zmluvy zo strany Predávajúceho, pričom písomné oznámenie o samotnom odstúpení nemusí byť Kupujúcemu zaslané a doručené. Náklady na skladovanie, dopravu a/alebo iné náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a späťvzatia tovaru Predávajúcim, je povinný zaplatiť Kupujúci. Uvedené ustanovenie bodu 6.2 týchto VOP sa nevzťahuje na tovar, ktorý je potravinou v zmysle príslušných právnych predpisov.

7. VADY TOVARU A REKLAMÁCIE

7.1 Kupujúci je povinný prezrieť si tovar pri dodaní tovaru. Kvalitatívne a aj kvantitatívne vady dodaného tovaru, ktoré je možné zistiť pri preberaní tovaru, je povinný Kupujúci oznámiť Predávajúcemu bezodkladne po ich zistení na dodacom liste, ktorý potvrdzuje dodanie objednaného tovaru. Kvantitatívne vady tovaru, ktoré je možné zistiť až po otvorení balení, v ktorých bol dodaný tovar, je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Skryté kvalitatívne vady tovaru je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu bezodkladne potom, ako ich zistil, najneskôr však do konca expiračnej doby.

7.2 Reklamovať tovar pre jeho kvalitatívne vady je Kupujúci oprávnený iba v prípade, ak boli z jeho strany dodržané všetky všeobecne záväzné právne predpisy pre skladovanie, prepravu a nakladanie s takýmto druhom tovaru, ako aj iné povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.3 Kupujúci je povinný uplatniť vady tovaru v rámci reklamácie písomne, a to aj v prípade vád vytknutých v dodacom liste. V písomnej reklamácii Kupujúci uvedie popis vady ako aj všetky skutočnosti rozhodujúce pre riadne posúdenie reklamácie. Predávajúci oznámi vybavenie reklamácie Kupujúcemu písomne, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Predávajúcemu.

7.4 Nároky z uznaných kvalitatívnych vád dodaného tovaru v rámci reklamácie budú vybavené buď:

a) výmenou vadného tovaru za bezvadný, alebo

b) v prípade, že nebude možné vybaviť reklamáciu v zmysle písm. a), bude vadný tovar vrátený Predávajúcemu a tento vystavený dobropis v prospech Kupujúceho vo vzťahu k vadnému tovaru.

7.5 Nároky z uznaných kvantitatívnych vád dodaného tovaru v rámci reklamácie budú vybavené buď:

a) dodaním chýbajúceho tovaru, alebo

b) v prípade, že nebude možné vybaviť reklamáciu v zmysle písm. a), Predávajúcim vystavení dobropis v prospech Kupujúceho vo vzťahu k chýbajúcemu tovaru.

7.6 Ak Kupujúci nebude postupovať v zmysle tohto článku, nie je oprávnený uplatniť nároky z vád tovaru, ktoré mal tovar.

7.7 Kupujúci je povinný stiahnuť liečivo na základe rozhodnutia príslušných štátnych orgánov, ako aj na základe rozhodnutia výrobcu.

7.8 Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu pri vybavovaní reklamácie všetku potrebnú súčinnosť a je povinný uhradiť Predávajúcemu náklady spojené s vybavovaním neoprávnene uplatnenej reklamácie.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Na Zmluvy uzatvorené medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uplatní výlučne slovenské právo.

8.2 Pokiaľ sú jednotlivé ustanovenia týchto VOP neplatné alebo svoju platnosť stratia v dôsledku neskoršej zmeny pomerov, platnosť zostávajúcej časti VOP tým zostáva nedotknutá. Namiesto neplatných obmedzení nastupujú ustanovenia, ktoré sa najviac približujú tomu, čo by bývalo zodpovedalo vôli zmluvných strán, pokiaľ by na takýto bod boli mysleli. To isté platí aj v prípade medzier vo VOP.

8.3 Písomnosti doručené osobne sú doručené a nadobúdajú účinnosť okamihom ich prevzatia. Písomnosti zasielané poštou do vlastných rúk alebo doporučene a adresované na poslednú známu adresu Kupujúceho (alebo adresu aktuálne uvádzanú v príslušnom registri), sú doručené a nadobúdajú účinnosť piaty pracovný deň po ich odovzdaní na poštovú prepravu (fikcia doručenia). Kupujúci sa zaväzuje oznámiť Predávajúcemu všetky zmeny údajov týkajúcich sa činnosti Kupujúceho. V prípade porušenia tejto oznamovacej povinnosti je Predávajúci oprávnený okamžite pozastaviť dodávky tovaru, a to aj v prípade potvrdenia dodávky.

8.4 Tieto VOP upravujú vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim v rozsahu, v akom nie je upravený tento zmluvný vzťah uzatvorenou zmluvou. Tieto VOP sa uzatvárajú na dobu neurčitú.

8.5 Predávajúci má výlučné právo na jednostrannú zmenu týchto VOP, o ktorej je povinný písomne (postačuje aj e-mailom) informovať Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci s takouto zmenou nesúhlasí, je povinný oznámiť písomne svoj nesúhlas Predávajúcemu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa obdržania zmeny VOP podľa predchádzajúcej vety. V prípade, že Kupujúci v lehote podľa predchádzajúcej vety neoznámi písomne Predávajúcemu svoj nesúhlas so zmenou VOP, má sa za to, že s uvedenou zmenou súhlasí bez akýchkoľvek pripomienok alebo výhrad. Márnym uplynutím lehoty podľa tohto odseku nadobúda zmena VOP účinnosť.

8.6 Kupujúci svojim podpisom berie na vedomie, že Predávajúci spracováva jeho osobné údaje uvedené v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho:

8.6.1. za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a to na právnom základe upravenom v ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s Čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej Kupujúci je zmluvnou stranou.

8.6.2. pri evidencii predaja a nákupu produktov dotknutou osobou pre marketingové a štatistické účely podľa Všeobecných obchodných podmienok a to na právnom základe upravenom v ustanovením § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s Čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej Kupujúci je zmluvnou stranou. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracovávané v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s ustanoveniami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Kupujúci prehlasuje, že ním uvedené osobné údaje sú pravdivé a súhlasí s poskytovaním jeho osobných údajov poskytnutých podľa tohto odseku tretím osobám s prenosom do tretích krajín.

8.7 Kupujúci prehlasuje, že sa s týmito VOP oboznámil, že si ich prečítal, porozumel ich obsahu, predstavuje jeho slobodnú, dobrovoľnú, zrozumiteľnú a určitú vôľu, nepristupuje k nim za nápadne nevýhodných podmienok, ani pod nátlakom a ani v tiesni, že ich berie na vedomie a bez výhrad k ním pristupuje.

Musíte vyplniť miesto.
Musíte vyplniť obchodné meno.
Musíte vyplniť ičo.
Musíte vyplniť sídlo.
Musíte vyplniť ulicu a číslo.
Musíte vyplniť psč.
Musíte vyplniť meno konateľa.
Kontakt na osobu, ktorá podáva registráciu
Kontakt na osobu, ktorá podáva registráciu
Musíte vyplniť Kontakt na osobu, ktorá podáva registráciu.
E-mail na osobu ktorá podáva registráciu
E-mail na osobu ktorá podáva registráciu
Musíte vyplniť E-mail na osobu ktorá podáva registráciu.
Musíte vyjadriť súhlas.